GDPR
Dataskyddsförordningen ( GDPR ) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen gäller i hela EU,
Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.
läst på deras sida här.
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-/introduktion-till-dataskyddsforordningen/

GDPR - Policy för behandling av personuppgifter (v. 201805)
Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, somär en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dinapersonuppgifter. Detta är en positiv förändring. För oss i Pingstförsamlingeni Falkenberg det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterardina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skyddadin integritet.

Denna policy omfattar Pingstförsamlingen i Falkenberg meddess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Pingstförsamlingen,Sandgatan 20, 311 75 Falkenberg, med telefon 0346-108 00, Magnus Fransson ärkontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Pingstförsamlingen i Falkenberg värnar om din personliga integritet och strävarefter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlardina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagligagrunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresseoch/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigadverksamhet”.

Om du interagerar med Pingstförsamlingen i Falkenberg behandlar vi dinapersonuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när dublir medlem, att du anmäler dig till ett läger eller en kurs hos oss eller närdu ger en gåva via webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som detagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m.Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte hellerpersonuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunnautfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Pingstförsamlingen i Falkenberg är en del av en nationellförsamlingsrörelse/samfund som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se.Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnasdit för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och ivärlden. Anmäl till Pingstförsamlingen i Falkenberg om du inte vill hamedlemstidningen. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex.försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för attfullgöra avtalet.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat ochuppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de skautföra tjänster för Pingstförsamlingen i Falkenbergs räkning och i så falli samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgiftersom vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifterär olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och omde är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas,blockeras eller raderas.